Angiologie

Angiologie

 

 

Angiologické (cévní) vyšetření

 

Pacienti jsou k angiologickému vyšetření odesílání praktickým lékařem, internistou, diabetologem, ortopedem, neurologem, dermatologem, či jiným specialistou. Angiolog poskytuje specializovanou angiologickou péči, která je zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami cév a dále na vyšetřování a léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. V péči o nemocné s chronickými formami cévních onemocnění je velmi důležitá spolupráce s praktickým lékařem a internistou.

 

Angiolog vyšetřuje, léčí a doporučuje další vyšetřovací a léčebné postupy (například katetrizace periferních tepen nebo doporučení k operaci varixů).

 

Pacienti s nestabilními, závažnými nebo komplikovanými formami cévních onemocnění onemocnění zůstávají trvale pod kontrolou angiologa.

 

 

Která onemocnění angiolog vyšetřuje a léčí:

 

 • Ischemická choroba dolních končetin (zúžení nebo uzávěry tepen dolních končetin)
 • Zúžení nebo uzávěry tepen zásobujících mozek (ve spolupráci s neurology)
 • Zúžení nebo uzávěry ledvinných tepen
 • Zúžení nebo uzávěry tepen zásobujících vnitřní orgány
 • Žilní trombosy (uzávěry žil)
 • Křečové žíly
 • Žilní nedostatečnost (např. otoky, bércové vředy)
 • Poruchy mikrocirkulace (např. prokrvení rukou, nohou – např. bělání prstů v chladu -např. u revmatologických onemocnění)
 • Diabetická noha (ve spolupráci s diabetologem, neurologem, chirurgem atd.)
 • Určení cévního podílu na potížích pacienta (např. arthrosa + křečové žíly + postižení tepen + postižení páteře + neurologické postižení)
 • Rizikové faktory (např. zvýšená hladina cholesterolu, obesita, kouření)

 

 

Která vyšetření může pacient v angiologické ambulanci podstoupit:

 

 • Klinická vyšetření
 • Ultrazvuková vyšetření tepenného systému
 • Ultrazvuková vyšetření žilního systému
 • Mapování křečových žil pomocí ultrazvuku před operací křečových žil
 • Pletysmografické metody, metody digitální fotopletysmografie
 • Vyšetření kapilární perfuse
 • Vyšetření periferních prstových tlaků
 • Indexů ABI (ankle brachial index)
 • Laboratorní vyšetření
 • Podobaroskopie
 • Některá z kardiologických vyšetřovacích metod, pokud je indikována

 

 

 

 

Angiology (vascular) examinations

 

Patients are sent to an angiology examination by a general practitioner, internist, diabetologist, an orthopaedic surgeon, neurologist, dermatologist, or another specialist. An angiologist provides specialized care in angiology focused on the examination, treatment and monitoring of patients with vascular diseases, as well as on the examination and treatment of cardiovascular disease risk factors. In the care of patients with chronic forms of vascular disease it is very important to cooperate with a general practitioner and internist.

An angiologist investigates, treats and recommends further examination and treatment methods (such as peripheral arterial catheterization or a recommendation to varicose vein surgery).

 

Patients with unstable, severe or complicated forms of vascular disease remain permanently under the angilologist supervision.

 

 

Diseases investigated and treated by an angiologist

 

 • Peripheral arterial disease (narrowing or obstruction of arteries of the lower extremities)
 • Narrowing or blockage of arteries supplying the brain (in collaboration with neurologists)
 • Narrowing or blockage of kidney arteries
 • Narrowing or blockage of arteries supplying the internal organs
 • Venous thrombosis (closures of veins)
 • Varicose veins
 • Venous insufficiency (e.g. swelling, venous ulcers)
 • Microcirculation disorders (e.g. blood supply to the hands and feet – e.g. whitening of the fingers in the cold – e. g. with rheumatic diseases)
 • Diabetic foot (in collaboration with a diabetologist, neurologist, surgeon, etc.)
 • Determining the vascular contribution to patient problems (e.g. arthrosis + varicose veins + spine disease - neurological disease)
 • Risk factors (e.g. increased cholesterol, obesity, smoking)

 

 

Examinations that the patient can undergo in the angiology outpatient department

 

 • Clinical examinations
 • Ultrasonic examination of the arterial system
 • Ultrasonic examination of the venous system
 • Mapping of varicose veins using ultrasound before surgery for varicose veins
 • Plethysmographic methods, digital photo plethysmography
 • Examination of capillary perfusion
 • Examination of peripheral finger pressure
 • ABI Indices (ankle brachial index)
 • Laboratory tests
 • Podobaroscopy
 • Some of cardiology examination methods, if indicated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights ©2015: Benedor s.r.o.