Kardiologie

Kardiologie

 

Pracoviště preventivní kardiologie BENEDOR je specializovaným ambulantním pracovištěm poskytujícím komplexní péči v prevenci a léčbě modifikovatelných rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob ( hypertenze , dyslipidémie, poruch glycidového metabolismu – diabetes, vyšší lačná glykémie, obezita, kouření).

 

Kardiologické vyšetření

Pacienti jsou ke kardiologickému vyšetření odesílání praktickým lékařem, internistou, neurologem či jiným specialistou. Kardiolog poskytuje specializovanou kardiologickou péči, která je zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami srdce a cév a dále na vyšetřování a léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. V péči o nemocné s chronickými formami srdečních a cévních chorob je velmi důležitá spolupráce s praktickým lékařem a internistou.

Kardiolog vyšetřuje, léčí a doporučuje další vyšetřovací a léčebné postupy (například katetrizace srdečních tepen nebo doporučení k operaci chlopenní vady).

Pacienti s nestabilními, závažnými nebo komplikovanými formami kardiovaskulárních onemocnění zůstávají trvale pod kontrolou kardiologa.

 

Která onemocnění kardiolog vyšetřuje a léčí

 • OnemocnÄ›nĂ­ srdeÄŤnĂ­ch tepen
 • ChlopennĂ­ vady
 • Poruchy rytmu
 • Dušnost v rámci srdeÄŤnĂ­ nedostateÄŤnosti
 • Hypertenze
 • VyšetĹ™ovánĂ­ kolapsovĂ˝ch stavĹŻ
 • RizikovĂ© faktory (napĹ™. zvýšená hladina cholesterolu, postiĹľenĂ­ tepen v ostatnĂ­ch povodĂ­ch)

 

Která vyšetření může pacient v kardiologické ambulanci podstoupit:

 • EKG
 • Echokardiografie
 • Zátěžová echokardiografie dynamická
 • Zátěžová echokardiografie farmakologická
 • JĂ­cnová echokardiografie
 • KontrastnĂ­ echokardiografie
 • ZátěžovĂ© EKG testy na bicyklovĂ©m ergometru
 • 24-hodinovĂ© monitorovánĂ­ krevnĂ­ho tlaku (TlakovĂ˝ holter)
 • 24-hodinovĂ© monitorovánĂ­ EKG (EKG holter)
 • LaboratornĂ­ vyšetĹ™enĂ­
 • UltrazvukovĂ© vyšetĹ™enĂ­
 •  

 

BENEDOR, an outpatient department facility of preemptive cardiology, is a a highly specialised workplace performing a full-range activity in prevention and treatment of modifiable risk factors of cardiovascular disesases (hypertension, dislipidemia, glycid metabolism disorders – diabetes, empty-stomached glycemia, obesity, smoking)

 

Cardiac examination

Patients are sent for a cardiac examination by a general practitioner, internist, neurologist or other specialist. A cardiologist provides specialized cardiac care, which focuses on the examination, treatment and monitoring of patients with cardiovascular diseases, as well as on the examination and treatment of cardiovascular disease risk factors. In the care of patients with chronic forms of heart and vascular diseases it is very important to cooperate with a general practitioner and internist.

A cardiologist investigates, cures and recommends further examination and treatment methods (such as catheterization of coronary arteries or recommendation for surgery of valvular disease of the heart).

Patients with unstable, severe or complicated forms of cardiovascular disease remain permanently under the cardiologist supervision.

 

Diseases examined and treated by a cardiologist:

Coronary heart disease

Valvular disease of the heart

Rhythm disorders

Shortness of breath due to cardiac insufficiency

Hypertension

Examination of collapse states

Risk factors (e.g. increased cholesterol, arterial disease in other areas)

 

Examinations that the patient can undergo in the cardiologic outpatient department:

 • Clinical examination

 • Cardiac examination

 • ECG

 • Echocardiography

 • Dynamic stress echocardiography

 • pharmacological stress echocardiography

 • Transoesophageal echocardiography

 • Contrast Echocardiography

 • Stress ECG tests on a bicycle ergometer

 • 24-hour blood pressure monitoring (blood pressure Holter)

 • 24-hour ECG monitoring (ECG Holter)

 • Test on an inclined plane (HUTT)

 • Laboratory tests

 • Ultrasound examination of arteries in other areas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyrights ©2015: Benedor s.r.o.